آهنگسازی

نام استاد : شیوا قدردان

گروه : دپارتمان آهنگسا ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آهنگسازی

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز سنتی

نام استاد : فرزاد پوربهزاد

گروه : دپارتمان آواز ، ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 2

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : پگاه افسر

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
دوشنبه  
   
خروج

ارف

نام استاد : نیلوفر یمکان

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
دوشنبه  
   
خروج

ارف

نام استاد : ماندانا چاهی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
دوشنبه  
سه شنبه  
یک شنبه  
   
خروج

ارف

نام استاد : مهدی زارع

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   
خروج

ارف

نام استاد : ندا زارع

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : میترا زلفی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 2

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
یک شنبه  
   
خروج

پیانو

نام استاد : سمانه گودرزی

گروه : دپارتمان ساز جه ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   
خروج

پیانو

نام استاد : علی امتنانی

گروه : دپارتمان ساز جه ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
یک شنبه  
   
خروج

پیانو

نام استاد : مهدی زارع

گروه : دپارتمان ساز جه ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : ندا زارع

گروه : دپارتمان ساز جه ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
دوشنبه  
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی