آواز سنتی

نام استاد : فرزاد پوربهزاد

گروه : دپارتمان آواز ، ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 2

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
یک شنبه  
   
خروج

ارف

نام استاد : هنگامه رشوند

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   
خروج

ارف

نام استاد : ندا زارع

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : ماندانا چاهی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
دوشنبه  
یک شنبه  
   
خروج

ارف

نام استاد : پگاه افسر

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
دوشنبه  
   
خروج

ارف گروهی 5-6 ...

نام استاد : ماندانا چاهی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی 5-6 ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی 3 تا ...

نام استاد : هنگامه رشوند

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : -9

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی 3 تا ...

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   
خروج

ارف گروهی 3-4 س ...

نام استاد : پگاه افسر

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی 3-4 س ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی 3-4سا ...

نام استاد : ماندانا چاهی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی 3-4سا ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی 4-5 س ...

نام استاد : پگاه افسر

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی 4-5 س ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی 5-6 س ...

نام استاد : پگاه افسر

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی 5-6 س ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی 6 تا ...

نام استاد : ماندانا چاهی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی 6 تا ...

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی