دوره های تحت تدریس : نادیا زارع
نام دورهمشاهده جزئیات
دف
ویلن
تنبک
پیانو
هنگ درام

خروج
دوره های تحت تدریس : سمانه گودرزی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج
دوره های تحت تدریس : علی امتنانی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار الکتریک/گیتار
سلفژ - صدا سازی
پیانو
موسیقی الکترونیک
درامز

خروج
دوره های تحت تدریس : بهاره قادری
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج
دوره های تحت تدریس : فرزاد پوربهزاد
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز سنتی
تار - سه تار
سلفژ صداسازی

خروج
دوره های تحت تدریس : پگاه افسر
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف
سه تار
فلوت

خروج
دوره های تحت تدریس : شیوا قدردان
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو
آهنگسازی

خروج
دوره های تحت تدریس : سها شمعدانی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج
دوره های تحت تدریس : هاشم داوری
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار الکتریک/گیتار
پیانو
صدا سازی/ سلفژ

خروج
دوره های تحت تدریس : مهراد ممدوحی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار
صدا سازی/سلفژ

خروج
دوره های تحت تدریس : محمد رضا غفاری
نام دورهمشاهده جزئیات
تنبک
دف
کاخن

خروج
دوره های تحت تدریس : نیلوفر یمکان
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف
فلوت
تار - سه تار
کارگاه مادر و کودک 1 تا 2 سال
کارگاه مادر و کودک 2 تا 3 سال

خروج